MENU
print

Aceton

CH3COCH3,  propanon, dimethylketon, acetone

Calamiteiten
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Ontvlambaar
Ontvlambaar

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -95 °C. Kookpunt 56 °C. Vlampunt -20 °C. In alle verhoudingen met water mengbaar. Aanbevolen voorraad: max. 2,5 liter.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen in een gesloten reageerbuis of flesje. Afgesloten bewaren.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Kan bij kleine hoeveelhedenen goede ventilatie in het lokaal gebruikt worden.
Hoe
Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Tast vele kunststoffen aan. Kan reageren met oxidatiemiddelen onder vorming van een explosief peroxide.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van de damp kan o.a. sufheid, keelpijn en hoofdpijn veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar, afkoeling door snelle verdamping, ontvetting van de huid). Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Brandgevaar. Alle gasbranders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
0,8 g/cm3
kookpunt
56 ° C
vlampunt
-20 ° C

Productinformatie

formule

CH3COCH3,  C3H6O

 

molmassa
58,1
productcode
casnummer
67-64-1
cmr
ja
mengsel
nee

H-zinnen

225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-zinnen

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.