MENU
print vib

acetylsalicylzuur

aspirine, acetosal, aspro

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
acetylsalicylzuur
Molecuulformule

C9H8O4 

Molaire massa
180,16 g/mol
EUHnr
geen
Catalogus nr
Registratienummer
EG-nummer
200-064-1
Cas-nummer
50-78-2
Etiketteringselementen
Etikettering volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008

Gevaar

Gevaaraanduiding

302
Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsaanbeveling

264
Na het werken met dit product ... grondig wassen.
270
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
501
Inhoud/verpakking afvoeren naar...
P301+P312

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
reukloos
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
3,5 bij 2,5 g/l bij 20 °C
Smelt- / vriespunt
134 - 136 °C - lit
Beginkookpunt en kooktraject
Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid in water
4,6 g/l bij 25 °C - Richtlijn test OECD 105- oplosbaar
n-octanol/water (log KOW)
1,19 bij 20 °C
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Zelfontbrandings- temperatuur
Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur
140 °C
Kinematische viscositeit
Geen gegevens beschikbaar
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
250 °C
Verdampingssnelheid
Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Onderste exlposiegrens (LEL)
Geen gegevens beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning
Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid
None
Dampdichtheid
Geen gegevens beschikbaar
Bulkdichtheid
Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid
Geen gegevens beschikbaar
dynamische viscositeit
Geen gegevens beschikbaar
ontploffingseigen- schappen
Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen
geen eigenschappen
Overige informatie

Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij sterke verhitting.

Het kritische bereik is vanaf ca. 15 Kelvin lager dan het vlampunt.

Voor brandbare, organische stoffen en mengsels geldt in het algemeen: bij opwaaiend stof in een overeenkomstig fijne verdeling moet in het algemeen worden uitgegaan van het risico van een stofexplosie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij sterke verhitting.
Chemisch stabiliteit
Het product is chemisch stabiel onder standaard omgevingsvoorwaarden (kamertemperatuur).
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gegevens beschikbaar
Te vermijden omstandigheden
Warmte. Blootstelling aan licht. Sterke verhitting.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Sterke oxidatiemiddelen, Sterke zuren, Sterke basen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolstofoxiden Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer. Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij sterke verhitting. In geval van brand kunnen er gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Product niet in de riolering laten komen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Opmerking

Afvalmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale stoffen in de originele verpakking en zorg ervoor dat deze niet worden gemengd met ander afval. Behandel niet gereinigde verpakkingen op dezelfde wijze als het product zelf. Onder www.retrologistik.com vindt u meer informatie over processen voor het retourneren van chemische stoffen en verpakkingen. Wanneer u nog vragen hebt kunt u ook contact met ons opnemen. Afval Richtlijn 2008/98 / EG.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen

Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen

Bij inademing
Na inhalatie: frisse lucht.
Bij huidcontact
Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/ afdouchen.
Bij inslikken
Na inslikken: slachtoffer onmiddellijk water laten drinken (niet meer dan twee glazen). Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Water Schuim Kooldioxide (CO2) Droogpoeder
Ongeschikte middelen
Voor deze stof / dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolstofoxiden Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer. Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij sterke verhitting. In geval van brand kunnen er gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Koolstofoxiden
Advies voor brandweerlieden
Bij brand een persluchtmasker dragen.