MENU
print vib

aluminiumnitraat-nonahydraat

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Oxyderend

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
aluminiumnitraat-nonahydraat
Molecuulformule

Al(NO₃)₃ * H₂O

Molaire massa
375.1
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119979577-14-xxxx
EG-nummer
236-751-8
Cas-nummer
7784-27-2
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H272
H315
H319

Veiligheidsaanbeveling

P220
P302+P352
P305+P351+P338

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam Notatie Identificatie TGG 8 uur [mg/m³] TGG 15 min [mg/m³] Bron
DE stof i AGW 10 20 TRGS 900
DE stof r AGW 1,25 2,4 TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 0,5 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten
DNEL 0,34 mg/kg lg/dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten
PNEC 0,0003 mg/l zoet water
PNEC 0,00003 mg/l zeewater
PNEC 0,001 mg/l water
PNEC 20 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)
PNEC 0,0025 mg/kg zoetwatersediment
PNEC 0,00025 mg/kg zeewatersediment
PNEC 0,00032 mg/kg bodem

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
kleurloos
Geur
zwak waarneembaar
Geurdrempelwaarde
Geen informatie beschikbaar
pH-waarde
2 - 4 (50 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
73 °C
Beginkookpunt en kooktraject
135 °C (langzame ontleding)
Oplosbaarheid in water
~ 419 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
>135 °C
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid
Niet ontvlambaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie zijn niet beschikbaar
Dampspanning
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid
1,72 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
900 - 1.100 g/cm³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
oxidator
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
oxiderende eigenschap.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Cyanide, Ester, Isocyanaat, Sterke zuren, Zwavel-, Metaalpoeder, => Explosiegevaar
Te vermijden omstandigheden
Tegen vocht beschermen. Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >135 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
verschillende metalen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Hoest, Misselijkheid, Braken, Diarree
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving waterstraal, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar. Oxiderende eigenschap.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxiden (NOx)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.