MENU
print vib

ammoniakoplossing 25%

Corrosief

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
ammoniakoplossing 25%
Molecuulformule

Deze informatie is niet beschikbaar.

Molaire massa
Deze informatie is niet beschikbaar.
EUHnr
geen
Catalogus nr
007-001-01-2
Registratienummer
niet 01-2119488876-14-xxxx
EG-nummer
215-647-6
Cas-nummer
1336-21-6
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H290
H314
H335
H400

Veiligheidsaanbeveling

P273
P280
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TG G 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/ m³] G1 TG 5 min [pp m] TGG 15 min [mg/ m³] CW [ppm ] CW [mg/ m³] Bron
DE ammoniak 766441-7 Y AGW 20 14 40 28     TRGS 900
EU ammoniak, watervrij 766441-7   IOELV 20 14 50 36     2000/39/ EG
NL ammoniak 766441-7   GW   14   36     SC-SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Naam van de stof CAS No Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
Ammoniak.....% 1336-216 DNEL 36 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - lokale effecten
Ammoniak.....% 1336-216 DNEL 6,8 mg/kg mens, via de huid (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten
Ammoniak.....% 1336-216 DNEL 47,6 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten
Ammoniak.....% 1336-216 DNEL 14 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokale effecten
Ammoniak.....% 1336-216 DNEL 6,8 mg/kg mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
Ammoniak.....% 1336-216 DNEL 47,6 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos - lichtgeel
Geur
scherp naar ammoniak
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
>12
Smelt- / vriespunt
-55 °C
Beginkookpunt en kooktraject
38 °C bij 1.013 mPa
Oplosbaarheid in water
in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
-1,38 (berekende waarde)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
630 °C
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet bepaald
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
16 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
30 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
447 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0,91 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel.
Chemisch stabiliteit
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Exotherme reactie met:
Aldehyde, Barium, Broom, Broomwaterstof (HBr), Chloorwaterstofgas, Chloraten, Stikstofoxide (NOx), Explosiegevaar met: Lood, Zuren, Zilver, Zuurstof, Waterstofperoxide, Kwik, Calcium, Kwikverbindingen, Zilververbinding, Aziden, Chloor, Perchloraten, Chlorieten, Oxideringsmiddelen (oxiderend), Zware metalen
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
aluminium, koper, zink, nikkel
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste hulpverlener.

Bij inademing
Voor frisse lucht zorgen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen.
Bij huidcontact
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet behandelde brandwonden in moeilijk geneesbare wonden kunnen veranderen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect). Onmiddellijk een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Corrosie, Misselijkheid, Braken, Buikpijn, Kramp, Storing van de bloedsomloop, Bewusteloosheid, Maagperforatie, Pulmonair oedeem, Ademnood, Gevaar voor ernstig oogletsel
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is niet brandbaar. Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien.