MENU
print vib

ammoniumcarbonaat

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
ammoniumcarbonaat
Molecuulformule
Molaire massa
157,1 g /mol
EUHnr
geen
Catalogus nr
Registratienummer
niet relevant (mengsel)
EG-nummer
Cas-nummer
233-786-0
Etiketteringselementen
Ammoniumcarbamaat, Ammoniumwaterstofcarbonaat

Gevaar

Gevaaraanduiding

302
Schadelijk bij inslikken.
315
Veroorzaakt huidirritatie.
318
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbeveling

270
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
305
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
310
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
338
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
351
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
kleurloos
Geur
naar ammoniak
Geurdrempelwaarde
niet bepaald
pH-waarde
9 – 10 (in aqueous solution: 100 g /l , 20 °C)
Smelt- / vriespunt
niet bepaald
Beginkookpunt en kooktraject
niet bepaald
Oplosbaarheid in water
>300 g /l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
niet relevant (anorganisch)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
> 59 °C
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
niet bepaald
Ontvlambaarheid
niet brandbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
niet bepaald
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
niet bepaald
Dampspanning
6,9 hPa bij 20 °C
Dichtheid
niet bepaald
Dampdichtheid
niet bepaald
Bulkdichtheid
niet bepaald
Relatieve dichtheid
er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar
dynamische viscositeit
niet relevant
ontploffingseigen- schappen
Oxiderende eigenschappen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Basen, Zuren, Nitraat, Nitride, Hypochlorieten, Waterstofperoxide, => Explosiegevaar
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >59 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Opmerking

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij maagpijn dokter waarschuwen.

Ingeademd

Bij inademen van ammoniak: In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademnood dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Bij grote hoeveelheden het lokaal ventileren. Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. De vloer nadweilen met water.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Misselijkheid, Diarree, Braken, Kramp, Irritatie, Gevaar voor ernstig oogletsel, Gevaar voor blindheid.
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Geen.

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Ongeschikte middelen
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Advies voor brandweerlieden