MENU
print

Ammoniumcarbonaat

(NH4)2CO3.H2O, ammonium carbonate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Wit poeder of kleurloze kristallen, met duidelijke ammoniakgeur. Ontleedt bij verwarming. Oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verwarming in ammoniak (giftig gas), kooldioxide (gas) en waterdamp. Reageert met basen onder vorming van ammoniak (giftig gas). Reageert met zuren onder vorming van kooldioxide (gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van de damp kan ademnood veroorzaken.

Afval

Verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij maagpijn dokter waarschuwen.

Ingeademd

Bij inademen van ammoniak: In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademnood dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Bij grote hoeveelheden het lokaal ventileren. Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.