MENU
print vib

ammoniumchloride

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
ammoniumchloride
Molecuulformule

NH₄Cl

Molaire massa
53.49
EUHnr
geen
Catalogus nr
017-014-00-8
Registratienummer
01-2119487950-27-xxxx
EG-nummer
235-186-4
Cas-nummer
12125-02-9
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H302
H319

Veiligheidsaanbeveling

P270
P305+P351+P338

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [mg/ m³] CW [ppm] CW [mg/ m³] Bron
DE stof   r AGW 1,25 2,5     TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 128,9 mg/kg mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
DNEL 43,97 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 0,25 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,025 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 13,1 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,09 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 50,7 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,43 mg/l water afgifte met tussenpozen
PNEC 0,9 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
4,7 (water: 200 g/l, 25 °C)
Smelt- / vriespunt
338 °C
Beginkookpunt en kooktraject
deze informatie is niet beschikbaar
Oplosbaarheid in water
372 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
-4,37 (Lit.)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
338 °C (ECHA)
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
deze informatie is niet beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning
66 hPa bij 250 °C
Dichtheid
1,53 g/cm³ bij 25 °C
Dampdichtheid
deze informatie is niet beschikbaar
Bulkdichtheid
~ 600 - 900 kg/m³
Relatieve dichtheid
deze informatie is niet beschikbaar
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Alkalihydroxide (bijtende alkali), Basen, Nitraat, Zuren, Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: 338 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
aluminium, lood, ijzer, koper
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Bij oogcontact: Irritatie, Na huidcontact: Lokale roodheid, zwelling, jeuk en/of pijn, Na inslikken: Misselijkheid, Braken, Na inhalatie: Hoesten, pijn, verstikking en ademhalingsmoeilijkheden
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxiden (NOx), waterstofchloride (HCl)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.