MENU
print

Ammoniumnitraat

NH4NO3, ammonsalpeter, ammonium nitrate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte hygroscopische kristallen. Smeltpunt 170 °C. Ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: gebruik spatel of lepel. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen, waarbij kans op brand en explosie bestaat. Ontleedt bij verhitting onder vorming van nitreuze dampen (giftig) en lachgas (N2O). Deze ontleding kan explosief verlopen.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriteert de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij buikpijn, misselijkheid of blauwe huid dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof opscheppen. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.