MENU
print vib

2-propylethanoaat

azijnzuur, isopropylester, isopropylacetaat

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
2-propylethanoaat
Molecuulformule

C₅H₁₀O₂

Molaire massa
102.1
EUHnr
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Catalogus nr
607-024-00-6
Registratienummer
01-2119537214-46-xxxx
EG-nummer
203-561-1
Cas-nummer
108-21-4
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H225
H319
H336

Veiligheidsaanbeveling

P210
P304+P340
P305+P351+P338
P337+P313

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 275 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
DNEL 558 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten
DNEL 227 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokale effecten
DNEL 27 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 0,22 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,022 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 190 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 1,25 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,125 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,35 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
naar ether
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
Smelt- / vriespunt
-73,4 °C
Beginkookpunt en kooktraject
88,6 °C bij 1.013 hPa
Oplosbaarheid in water
31 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
1,28
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
460 °C bij 1 atm - ECHA
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
0,776 mm²/s bij 0 °C
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
5 °C bij 1 atm
Verdampingssnelheid
3,4 (ether = 1)
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
1,8 vol% (75 g/m³)
Bovenste explosiegrens (UEL)
8 vol% (340 g/m³)
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
61 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0,872 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
3,52 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
0,53 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Basen, Zuren, Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
verschillende kunststoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Duizeligheid, Slaperigheid, Narcotische werking
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Op herontsteking letten.