MENU
print vib

azijnzuuranhydride

Corrosief

Giftig

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
azijnzuuranhydride
Molecuulformule

C4H6O3

Molaire massa
102.1
EUHnr
geen
Catalogus nr
607-008-00-9
Registratienummer
01-2119486470-36-xxxx
EG-nummer
203-564-8
Cas-nummer
108-24-7
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

226
Ontvlambare vloeistof en damp.
302
Schadelijk bij inslikken.
314
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
330
Dodelijk bij inademing.
335
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling

210
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353
P304+P312
P305+P351+P338

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TGG 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/m ³] TGG 15 min [pp m] TGG 15 min [mg/m ³] Bron
DE azijnzuuranhydride 108-24-7   AGW 5 21 5 21 TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 12,6 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - lokaal effecten
DNEL 4,2 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokaal effecten
DNEL 4,2 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 30,58 mg/l water afgifte met tussenpozen
PNEC 3,058 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,306 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 115 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 11,36 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 1,136 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,47 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
stekend
Geurdrempelwaarde
Geen informatie beschikbaar
pH-waarde
3 (10 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
-73 °C
Beginkookpunt en kooktraject
139,5 °C bij 101,3 kPa
Oplosbaarheid in water
geen informatie beschikbaar
n-octanol/water (log KOW)
-0,577
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
0,146 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
330 °C - (DIN 51794)
Ontledingstemperatuur
geen informatie beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
49 °C
Verdampingssnelheid
geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
2 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
10 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
10 kPa bij 75,1 °C
Dichtheid
1,08 g/cm³ bij °C
Dampdichtheid
3,53 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
0,91 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Gevaar van ontsteking. Bij verhitting: Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Alkaliën, geconcentreerd, Perchloraten, Permanganaten, Salpeterzuur, Sterk oxiderend, Water, Waterstofperoxyde
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
ijzer, koper
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk een arts raadplegen. In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect). Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Bij oogcontact: Gevaar voor blindheid, Na huidcontact: Corrosie, Na inslikken: Braken, Buikpijn, Maagperforatie, Na inhalatie: Hoesten, pijn, verstikking en ademhalingsmoeilijkheden, Uiteenlopende graden van longschade, Pulmonair oedeem
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving waterstraal, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen.