MENU
print vib

Bariumnitraat

Bariumnitraat

Giftig

Oxyderend

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Bariumnitraat
Molecuulformule
Ba(NO₃)₂
Molaire massa
261.3
EUHnr
geen
Catalogus nr
056-002-00-7
Registratienummer
Deze informatie is niet beschikbaar.
EG-nummer
233-020-5
Cas-nummer
10022-31-8
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H272
H301
H319
H332

Veiligheidsaanbeveling

P221
P261
P305+P351+P338
P312

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 2,73 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten
DNEL 8,141 mg/kg mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 115 µg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 62,2 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 600 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 207,7 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen informatie beschikbaar
pH-waarde
5 - 8 (water: 50 g/l, 25 °C)
Smelt- / vriespunt
>600 °C bij 1.003 hPa
Beginkookpunt en kooktraject
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water
94 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
geen informatie beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid
Niet ontvlambaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie zijn niet beschikbaar
Dampspanning
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid
3,24 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
1.600 - 1.900 kg/m³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
geen
Oxiderende eigenschappen
oxidator
Overige informatie
Er is geen verdere informatie. Deeltjesgrootte 370 μm

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
oxiderende eigenschap.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Explosierisico:
Aluminium, Magnesium, Metalen, Reductiemiddelen, Sterk oxiderend, Zwavel, PVC: polyvinylchloride
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Verontreinigde kleding uittrekken.
Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Storing van de bloedsomloop, Maagdarmklachten, Duizeligheid, Misselijkheid, Irritatie, Braken, Methemogloninemie
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Als laxeermiddel natriumsulfaat (1 eetepel in glas water) toedienen.

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving waterstraal, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Oxiderende eigenschap. Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxiden (NOx)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.