MENU
print

Benzoëzuur

C6H5COOH, benzeencarbonzuur, benzoic acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte kristallen, aan de geur te herkennen. Smeltpunt 122 °C. Kookpunt 249 °C. Sublimeert bij verhitting. Slecht oplosbaar in water. Goed oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

De stof is licht en stuift gemakkelijk.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen; 2 glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen; bij klachten naar ziekenhuis vervoeren.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij pijn dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Eerst huid en kleding spoelen met water, dan verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.