MENU
print

Boterzuur

CH3CH2CH2COOH, butaanzuur, propaancarbonzuur, butyric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof met zeer onaangename geur (bedorven boter) Smeltpunt -4,5 °C. Kookpunt 164 °C. Vlampunt 72 °C. Goed mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: 100 ml

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Om te ruiken: een druppel op een filtreerpapiertje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Mag bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

De geur is zeer hardnekkig, maar niet gevaarlijk.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen. Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.