MENU
print vib

Boterzuur

Boterzuur

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Boterzuur
Molecuulformule
C₄H₈O₂
Molaire massa
88.11
EUHnr
geen
Catalogus nr
607-135-00-X
Registratienummer
01-2119488986-11-xxxx
EG-nummer
203-532-3
Cas-nummer
107-92-6
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H302
H314

Veiligheidsaanbeveling

P270
P280
P302+P352
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 36,8 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten
DNEL 2,67 mg/kg lg/dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten
PNEC 0,045 mg/l zoet water
PNEC 0,004 mg/l zeewater
PNEC 51 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)
PNEC 0,368 mg/kg zoetwatersediment
PNEC 0,037 mg/kg zeewatersediment
PNEC 0,047 mg/kg bodem

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
onaangenaam
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
2,5 (100 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
-8 - -5 °C
Beginkookpunt en kooktraject
162 - 165 °C bij 1.013 hPa
Oplosbaarheid in water
geen gegevens beschikbaar
n-octanol/water (log KOW)
1,1
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
425 °C - (DIN 51794)
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
71 °C bij 1.013 hPa
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
2 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
12,3 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
0,6 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0,96 g/cm³ bij °C
Dampdichtheid
3,04 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
1,6 - 1,7 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Bij verhitting: Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Sterk oxiderend, Chroom(VI)-oxide
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.
Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet behandelde brandwonden in moeilijk geneesbare wonden kunnen veranderen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect). Onmiddellijk een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Corrosie, Hoest, Ademnood, Maagperforatie, Gevaar voor ernstig oogletsel
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
De dichtheid van dampen is groter dan die van lucht. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.