MENU
print
Corrosief
Corrosief
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Giftig
Giftig
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Leerling

Omschrijving

Geelbruine vloeistof, oplossing van broom in water (max. ± 32 g/l bij 25 ˚C.) Aanbevolen voorraad: 100 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In de zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Handschoenen aan!

Risico's

Let op

Vormt langzaam waterstofbromide (bijtend) en zuurstof (brandbevorderend gas). Bij verwarmen en bij veel reacties ontwijkt gemakkelijk broomdamp (giftig). De dampspanning van verzadigde broomwater is gelijk aan die van zuiver broom.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Broomdamp is zeer gevaarlijk en kan bij inademen o.a. ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor halogenen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen; bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen bij pijn of roodheid van de huid.

Gemorst

Lokaal ventileren. Gemorste vloeistof behandelen met natriumthiosulfaat- of natriumcarbonaatoplossing en na ontkleuring opdweilen met veel water. Handschoenen aan.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
geel-bruin
dichtheid
189,5 g/cm3
kookpunt
58.8 ° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule

Br2 (aq)

molmassa
159,8
productcode
casnummer
7726-95-6
cmr
nee
mengsel
nee

H-zinnen

314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

330

Dodelijk bij inademing.

400

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

P-zinnen

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN:

NA INADEMING:

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

De mond spoelen.

GEEN braken opwekken.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Hantering en opslag

Hantering

Broomwater alleen hanteren met de juiste veiligheidsmiddelen. Veiligheidsbril en jas geldt voor alle handelingen met elke stof in een lesomgeving! Hierbij ook passende nitril of dikke latex handschoenen.

In een zuurkast met hele kleine hoeveelheden werken.

Opslag

Afgesloten in een bruine fles bewaren in de daarvoorbestemde veiligheidskast.