MENU
print vib

caradol xr 10

kunststof B
> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
caradol xr 10
Molecuulformule
Molaire massa
Geen gegevens beschikbaar
EUHnr
Geen gegevens beschikbaar
Catalogus nr
Geen gegevens beschikbaar
Registratienummer
Geen gegevens beschikbaar
EG-nummer
Geen gegevens beschikbaar
Cas-nummer
Geen gegevens beschikbaar
Etiketteringselementen
Volgens de EG-richtlijnen of de respectievelijke nationale regelgeving hoeft dit product niet te worden geëtiketteerd. Etikettering niet van toepassing

Gevaar

Gevaaraanduiding

302
Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsaanbeveling

-
Deze stof voldoet niet aan de criteria voor een indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/ EG.

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
niet vereist

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
Kleurloos.
Geur
Amine-achtig
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
11,3
Smelt- / vriespunt
Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject
97 °C
Oplosbaarheid in water
Mengbaar bij 15ºC
n-octanol/water (log KOW)
Geen gegevens beschikbaar
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandings- temperatuur
Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur
Geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Geen gegevens beschikbaar
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid
Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Geen gegevens beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
Geen gegevens beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning
64 mbar 20
Dichtheid
1,09 g/m³ 20ºC
Dampdichtheid
Geen gegevens beschikbaar
Bulkdichtheid
Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid
Geen gegevens beschikbaar
dynamische viscositeit
650 – 770 mPa·s 25ºC
ontploffingseigen- schappen
Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen
Geen gegevens beschikbaar
Overige informatie

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht genomen te worden gedurende de

behandeling van chemische stoffen. Niet eten, drinken, roken of neus ophalen tijdens het gebruik van de stoffen. Handen grondig wassen met water en zeep en

verzorgingsproducten voor de huid gebruiken voor pauzes en aan het einde van de werkzaamheden. Het gebruik van preventieve huidbescherming wordt aanbevolen. Breng waterbestendige huidverzorgingsproducten aan ter bescherming en wrijf deze goed goed op de huid voor aanvang van de werkzaamheden en aan het einde van elke pauze. Huid goed insmeren met vette huidverzorgingsproducten na het reinigen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: warmtebronnen.

PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: oxidatiemiddelen. (sterke) zuren. (sterke) basen.

Op een koele plaats bewaren. Ventilatie langs de vloer. Beschermen tegen directe zonnestralen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. In orde met de wettelijke normen.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar
Chemisch stabiliteit
Stabiel onder aanbevolen hanterings en opslag condities (zie rubriek 7).
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gegevens beschikbaar
Te vermijden omstandigheden
Tegen zonlicht beschermen.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Oxidatiemiddel. Sterke zuren. Sterke basen.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Bij verbranding; Stikstofoxiden (NOx). cyaanwaterstof brand (blauwzuur).

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Niet in het riool of het milieu lozen. Naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Afval verwijderen volgens lokale en/of nationale voorschriften. Gevaarlijk afval mag niet gemengd worden met ander afval. Verschillende types van gevaarlijk afval mogen niet gemengd worden indien dit een risico inhoudt aangaande vervuiling of indien dit problemen kan doen ontstaan voor de verdere behandeling van het afval. Gevaarlijk afval moet op een verantwoordelijke manier beheerd worden. Alle entiteiten die gevaarlijk afval opslaan, transporteren of hanteren nemen de nodige maatregelen om risico op vervuiling of schade aan mensen of dieren te voorkomen
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd behandelen als gevaarijk afval.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Geen gegevens beschikbaar
Opmerking

Geen gegevens beschikbaar 

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Onmiddellijk alle verontreinigde kleding en schoeisel verwijderen.

Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Beschermende kleding. Zorg voor voldoende ventilatie.

Bij inademing
Zorg voor frisse lucht, zorg voor beademing indien nodig en houd de persoon warm. Als de persoon buiten bewustzijn is, dient de patiënt liggend op zijn/haar zij gelegd te worden.
Bij huidcontact
Afwassen met zeep en veel water. Een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij inslikken
GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
droog chemisch poeder, alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO2). Water (snelblusser, haspel).
Ongeschikte middelen
Geen informatie beschikbaar
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Bij verbranding; Stikstofoxiden (NOx). cyaanwaterstof brand (blauwzuur).
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Bij verbranding; Stikstofoxiden (NOx). cyaanwaterstof brand (blauwzuur).
Advies voor brandweerlieden
Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.