MENU
print vib

cyclohexeen

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
cyclohexeen
Molecuulformule

C₆ H₁₀

Molaire massa
82.15
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
Deze informatie is niet beschikbaar.
EG-nummer
203-807-8
Cas-nummer
110-83-8
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H225
H302
H304
H411

Veiligheidsaanbeveling

P210
P273
P301+P310
P331

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Indicatie Identificatie TGG 8 uur [mg/m³] TGG 15 min [mg/m³] Bron
DE hydrocarbon mixtures, C5-C8 aliphatic 110-83-8   AGW 1.500 3.000 TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
2,05 - 3.494 ppm
pH-waarde
7 - 8 in 0,2 g/l water bij 20 °C
Smelt- / vriespunt
-103,5 °C
Beginkookpunt en kooktraject
83 °C bij 1.013 hPa
Oplosbaarheid in water
0,21 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
3,27
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
310 °C - (DIN 51794)
Ontledingstemperatuur
Deze informatie is niet beschikbaar.
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
-16 °C (gesloten kroes)
Verdampingssnelheid
geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
1,2 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
7,7 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
90 hPa bij 20 °C
140 hPa bij 30 °C
Dichtheid
0,81 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
2,8 lucht = 1
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
2,8 lucht = 1
dynamische viscositeit
0,66 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
geen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
gevaar van ontsteking, Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: 500 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten" Peroxiden.

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval ist te scheiden in de categorieën die door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten afzonderlijk kunnen worden behandeld. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddelijk een dokter erbij halen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Gevaar bij inademing, Bewusteloosheid, Opwinding, Hoofdpijn, Circulatoire collaps, Hoest, Braken, Slaperigheid, Duizeligheid, Misselijkheid, Braken, Ademnood
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Als laxeermiddel natriumsulfaat (1 eetepel in glas water) toedienen.

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving schuim, droogbluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen vormen samen met lucht een explosief mengsel. Op herontsteking letten. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
Recipiënten met een waterstraal koel houden. Bluswater niet in riolering of wateren laten vloeien. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.