MENU
print vib

dichloormethaan

methyleenchloride

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
dichloormethaan
Molecuulformule

CH₂Cl₂

Molaire massa
84.93
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
Deze informatie is niet beschikbaar
EG-nummer
200-838-9
Cas-nummer
75-09-2
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H315
H319
H336
H351

Veiligheidsaanbeveling

P261
P280
P302+P352
P305+P351+P338
P308+P313

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Identificatie TGG 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [pp m] TGG 15 min [mg/ m³] CW [pp m] CW [mg/ m³] Notatie Bron
EU methyleenchloride (dichloormethaan) 75-09-2 IOELV 100 353 200 706       2017/ 164/EU
NL methyleenchloride (dichloormethaan) 75-09-2 GW   353   706       SC-SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
matig zoet
Geurdrempelwaarde
250 ppm
pH-waarde
niet bepaald
Smelt- / vriespunt
-95 °C bij 101,3 kPa (ECHA)
Beginkookpunt en kooktraject
40 °C bij 101,3 kPa (ECHA)
Oplosbaarheid in water
20 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
605 °C
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet bepaald
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet bepaald
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
niet brandbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
13 vol% (LEL) - 22 vol% (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
475 hPa bij 20 °C
Dichtheid
1,33 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
2,93 (lucht = 1)
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant Andere veiligheidskenmerken:

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.
Chemisch stabiliteit
Ontbinding bij langere lichtinwerking mogelijk.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Explosierisico: Alkalimetalen, Salpeterzuur, Aluminium, Aminen, Stikstofoxiden (NOx), Exotherme reactie met: Aardalkalimetaal, Metaalpoeder, Sterke loog
Te vermijden omstandigheden
Directe lichtinstraling. UV straling/zonlicht.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Staal, aluminium, verschillende kunststoffen, Producten van rubber
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Misselijkheid, Braken, Hoest, Duizeligheid, Ademnood, Slaperigheid, Duizeligheid, Narcotische werking
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂), Waterstofchloride (HCl), Waterstofhalogeniden (HX)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.