MENU
print vib

ethoxyethaan

Diethylether, ethylether, ethyloxide

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
ethoxyethaan
Molecuulformule

C₄H₁₀O

Molaire massa
74.12
EUHnr
EUH019 EUH066 Nederland (nl) Kan ontplofbare peroxiden vormen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Catalogus nr
603-022-00-4
Registratienummer
01-2119535785-29-xxxx
EG-nummer
200-467-2
Cas-nummer
60-29-7
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H224
H302
H336

Veiligheidsaanbeveling

P210
P243
P261
P303+P361+P353
P304+P340
P312

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TG G 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/ m³] G1 TG 5 min [pp m] TGG 15 min [mg/ m³] CW [ppm ] CW [mg/ m³] Bron
DE diethylether 60-29-7   AGW 400 1.200 400 1.200     TRGS 900
EU diethylether 60-29-7   IOELV 100 308 200 616     2000/39/ EG
NL diethylether 60-29-7   GW   308   616     SC-SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur nan nan
DNEL 308 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten NaN NaN
DNEL 616 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten NaN NaN
DNEL 44 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten NaN NaN
Butylhydroxytolueen 128-37-0 DNEL 19 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten
Butylhydroxytolueen 128-37-0 DNEL 18 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten
Butylhydroxytolueen 128-37-0 DNEL 3,5 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
Butylhydroxytolueen 128-37-0 DNEL 0,5 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 1,65 mg/l water afgifte met tussenpozen
PNEC 2 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,2 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 4,2 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 9,14 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,914 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,66 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
matig zoet
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
Smelt- / vriespunt
-116 °C
Beginkookpunt en kooktraject
34,58 - 34,59 °C bij 760 mmHg
Oplosbaarheid in water
64,9 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
1,19
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
0,987 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
175 °C bij 1 atm - ECHA
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
0,331 mm²/s bij 293,2 K
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
-40 °C (gesloten kroes)
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
1,7 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
39 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
58,96 kPa bij 293,2 K
Dichtheid
0,71 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
2,56 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
0,235 mPa s bij 293,2 K
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Brekingsindex 1,353

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering. Deze stof bevat een stabilisator.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Nitraat, Perchloraten, Peroxyde, Salpeterzuur, Zuurstof, Zwavelzuur, Sterk oxiderend, Stikstofoxiden (NOx), Waterstofperoxyde
Te vermijden omstandigheden
UV straling/zonlicht. Verwijderd houden van warmte. Niet roken. Tegen vocht beschermen.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Producten van rubber, verschillende kunststoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Peroxiden. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Ademhalingsmoeilijkheden, Duizeligheid, Bewusteloosheid, Braken, Irriterende effecten, Slaperigheid, Narcotische werking, Roestoestand, Collaps (bloedsomloop)
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.