MENU
print vib

dikaliumperoxodisulfaat

kaliumperoxodisulfaat

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Oxyderend

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
dikaliumperoxodisulfaat
Molecuulformule

K₂S₂O₈

Molaire massa
270.3
EUHnr
geen
Catalogus nr
016-061-00-1
Registratienummer
01-2119495676-19-xxxx
EG-nummer
231-781-8
Cas-nummer
7727-21-1
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H272
H302
H315
H317
H319
H334
H335

Veiligheidsaanbeveling

P220
P280
P301+P312
P302+P352
P304+P340
P333+P313

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 2,06 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
DNEL 590 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten
DNEL 2,06 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokale effecten
DNEL 18,2 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
DNEL 400 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 0,076 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,011 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 3,6 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,275 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,04 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,015 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
4 (water: 10 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
100 °C langzame ontleding
Beginkookpunt en kooktraject
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water
52,77 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
>600 °C
Ontledingstemperatuur
100 °C bij 100,8 kPa (ECHA)
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Deze informatie is niet beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid
2,48 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
~ 1.000 kg/m³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
oxidator
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Oxiderende eigenschap.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Basen, Metalen, Reductiemiddelen, Zuren, Zware metalen, Sterke loog, Water
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: 100 °C bij 100,8 kPa.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidreacties arts consulteren. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Hoest, Braken, Irritatie, Allergische reacties
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder, kooldioxide (CO₂), droog zand
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Oxiderende eigenschap. Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: zwaveloxiden (SOx)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.