MENU
print vib

dimethyl geel

methyl geel, p-dimethylaminoazobenzeen

Giftig

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
dimethyl geel
Molecuulformule

C₁₄H₁₅N₃

Molaire massa
225.3
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordening niet registratieplichtig is (< 1 t/a).
EG-nummer
200-455-7
Cas-nummer
60-11-7
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

301
Giftig bij inslikken.
351
Verdacht van het veroorzaken van kanker

Veiligheidsaanbeveling

201
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
301
NA INSLIKKEN:
308
NA (mogelijke) blootstelling:
310
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
313
Een arts raadplegen.
405
Achter slot bewaren.
501
Inhoud/verpakking afvoeren naar...

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
licht bruin
Geur
zwak waarneembaar
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
5 - 7 (20 °C)
Smelt- / vriespunt
110 - 116 °C
Beginkookpunt en kooktraject
niet bepaald
Oplosbaarheid in water
(praktisch onoplosbaar)
n-octanol/water (log KOW)
4,58
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
en/of
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
~190 kg/m³
Relatieve dichtheid
Geen gegevens beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen:

gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant

Andere veiligheidskenmerken: Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het product is in de geleverde vorm niet in staat een stofexplosie te veroorzaken, echter de verrijking van fijn stof leidt tot gevaar voor een stof stofexplosie.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: sterk oxiderend, Nitraat, Nitride, Zuren, Salpeter- en salpeterigzuur
Te vermijden omstandigheden
Directe lichtinstraling. Verwijderd houden van warmte.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Hoofdpijn, Kramp, Ademnood, Methemogloninemie, Cyanose (blauwe kleurverandering van het bloed)
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen water, schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Stikstofoxiden (NOx), Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.