MENU
print vib

edta-dinatriumzoutoplossing

Een mengsel van: Ethyleendiaminetetraazijnzuur di-natriumzout dihydraat

Corrosief

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
edta-dinatriumzoutoplossing
Molecuulformule

Deze informatie is niet beschikbaar.

Molaire massa
Deze informatie is niet beschikbaar.
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
niet 01-2119486775-20-xxxx
EG-nummer
Deze informatie is niet beschikbaar.
Cas-nummer
6381-92-6
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H290

Veiligheidsaanbeveling

P234
P390
P406

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Naam van de stof CAS No Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
Ethyleendiaminetetraazijnzuur di-natriumzout dihydraat 6381-926 DNEL 1,5 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokale effecten
Ethyleendiaminetetraazijnzuur di-natriumzout dihydraat 6381-926 DNEL 3 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - lokale effecten
Natriumhydroxide 1310-732 DNEL 1 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
Natriumhydroxide 1310-732 DNEL 1 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokale effecten

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
(alkalisch)
Smelt- / vriespunt
~ 0 °C
Beginkookpunt en kooktraject
~ 100 °C
Oplosbaarheid in water
in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet bepaald
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid
1,036 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Zuren
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
verschillende metalen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irriterende effecten
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Kan bij brand giftige koolmonoxidedampen produceren.
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.