MENU
print vib

eriochroomzwart

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
eriochroomzwart
Molecuulformule

C₂₀H₁₂N₃NaO₇S

Molaire massa
461.4
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordening niet registratieplichtig is (< 1 t/a).
EG-nummer
217-250-3
Cas-nummer
1787-61-7
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
411
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling

273
Voorkom lozing in het milieu.
280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
zwart
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
3,7 (in aqueous solution: 10 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
>300 °C
Beginkookpunt en kooktraject
niet bepaald
Oplosbaarheid in water
50 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
1,78
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
niet bepaald
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
400 - 600 kg/m³
Relatieve dichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: ge

varenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant

Andere veiligheidskenmerken: Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het product is in de geleverde vorm niet in staat een stofexplosie te veroorzaken, echter de verrijking van fijn stof leidt tot gevaar voor een stof stofexplosie.
Chemisch stabiliteit
Ontbinding bij langere lichtinwerking mogelijk. Hygroscopische vaste stof.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: sterk oxiderend, Sterke loog
Te vermijden omstandigheden
UV straling/zonlicht. Tegen vocht beschermen.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Maagdarmklachten, Misselijkheid, Hoofdpijn
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen water, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Stikstofoxiden (NOx), Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂), Zwaveloxiden (SOx)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.