MENU
print vib

ethaan-1-ol

ethylalcohol, ethanol gedenatureerd (96%)

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
ethaan-1-ol
Molecuulformule

C₂H₆O

Molaire massa
46.07
EUHnr
geen
Catalogus nr
603-002-00-5
Registratienummer
01-2119457610-43-xxxx
EG-nummer
200-578-6
Cas-nummer
64-17-5
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H225
H319

Veiligheidsaanbeveling

P210
P233
P305+P351+P338

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TG G 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/ m³] G1 TG 5 min [pp m] TGG 15 min [mg/ m³] CW [ppm ] CW [mg/ m³] Bron
DE ethanol 64-17-5 Y AGW 200 380 800 1.520     TRGS 900
NL ethanol 64-17-5   GW   260   1.900     SC-SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur nan nan
DNEL 1.900 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten NaN NaN
DNEL 343 mg/kg mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten NaN NaN
DNEL 950 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten NaN NaN
2-Butanon 78-93-3 DNEL 600 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
2-Butanon 78-93-3 DNEL 1.161 mg/kg lg/dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
2-Propaanol 67-63-0 DNEL 500 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
2-Propaanol 67-63-0 DNEL 888 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 0,79 mg/cm³ zeewater afgifte met tussenpozen
PNEC 2,75 mg/cm³ lucht afgifte met tussenpozen
PNEC 3,6 mg/cm³ zoetwatersediment afgifte met tussenpozen
PNEC 0,96 mg/cm³ zoet water afgifte met tussenpozen
PNEC 0,63 mg/cm³ bodem afgifte met tussenpozen
PNEC 580 mg/cm³ rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) afgifte met tussenpozen

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
stekend
Geurdrempelwaarde
0,1 - 5.058 ppm
pH-waarde
~ 7 (water: 10 g/l, 20 °C) (neutraal)
Smelt- / vriespunt
-114 °C
Beginkookpunt en kooktraject
78 °C bij 1.013 hPa
Oplosbaarheid in water
≥1.000 g/l bij 20 °C in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
-0,35
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
455 °C bij 1.013 hPa - ECHA 455 °C bij 1.013 hPa
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
0,7468 mm²/s
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
12°C
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
2,5 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
13,5 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
57,26 hPa bij 19,6 °C
Dichtheid
0,79 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
0,544 - 0,59 mPa s bij 25 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Alkalimetalen, Aardalkalimetaal, Azijnzuurhydride, Peroxiden, Fosfooroxide, Sterk oxiderend, Salpeterzuur, Nitraat, Perchloraten, => Explosiegevaar
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
kunststoffen en rubber
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Duizeligheid, Buikpijn, Braken, Misselijkheid, Narcotische werking, Ademhalingsmoeilijkheden
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.