MENU
print vib

ethaan-1,2-diol

ethaandiol, ethyleenglycol

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
ethaan-1,2-diol
Molecuulformule

C₂H₆O₂

Molaire massa
62.07
EUHnr
geen
Catalogus nr
603-027-00-1
Registratienummer
01-2119456816-28-xxxx
EG-nummer
203-473-3
Cas-nummer
107-21-1
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H302
H373

Veiligheidsaanbeveling

P260
P270
P301+P312

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TGG 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [pp m] TGG 15 min [mg/ m³] Bron
DE ethaandiol 107-21-1 va, H, Y AGW 10 26 20 52 TRGS 900
EU ethyleenglycol 107-21-1   IOELV 20 52 40 104 2000/39/ EG
NL ethaan-1,2-diol 107-21-1 aerosol GW   10     SC-SZW
NL ethaan-1,2-diol 107-21-1 vap GW   52   104 SC-SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 35 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokale effecten
DNEL 106 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten
PNEC 10 mg/l water
PNEC 10 mg/l zoet water
PNEC 1 mg/l zeewater
PNEC 199,5 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)
PNEC 37 mg/kg zoetwatersediment
PNEC 3,7 mg/kg zeewatersediment
PNEC 1,53 mg/kg bodem

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos - lichtgeel
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
6 - 7,5 (water: 100 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
-14 - -12 °C bij 1.013 hPa
Beginkookpunt en kooktraject
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water
~ 1.000 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
-1,36 (ECHA)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
0 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
412 °C bij 1.013 hPa - ECHA
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
111 °C bij 1.013 hPa
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof) (gesloten kroes)
Onderste exlposiegrens (LEL)
3,2 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
43 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
0,12 hPa bij 25 °C
Dichtheid
1,11 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
2,14 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
16 - 18 mPa s bij 25 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Bij verhitting: Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering. Hygroskopisch.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Exotherme reactie met:
Zwavelzuur, Alkalihydroxide (bijtende alkali), Aluminium, Salpeterzuur, Gevaar van ontsteking: Chloraten, Permanganaten, Peroxyde, Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Tegen vocht beschermen. Verwijderd houden van warmte.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Vermoeidheid, Duizeligheid, Onrustig, Diarree, Braken, Misselijkheid, Bewusteloosheid
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
De dichtheid van dampen is groter dan die van lucht. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.