MENU
print vib

fenylsalicylaat

fenyl-2-hydroxybenzoaat, salicylic acid phenyl ester

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
fenylsalicylaat
Molecuulformule

C13H10O3

Molaire massa
214,2 g /mol
EUHnr
deze informatie is niet beschikbaar
Catalogus nr
deze informatie is niet beschikbaar
Registratienummer
deze informatie is niet beschikbaar
EG-nummer
deze informatie is niet beschikbaar
Cas-nummer
118-55-8
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

315
Veroorzaakt huidirritatie.
319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
335
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling

261
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
312
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
321
Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
501
Inhoud/verpakking afvoeren naar...
P403+P233

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
niet bepaald
pH-waarde
niet toepasbaar
Smelt- / vriespunt
41 – 43 °C
Beginkookpunt en kooktraject
172 – 173 °C bij 16 hPa
Oplosbaarheid in water
niet bepaald
n-octanol/water (log KOW)
deze informatie is niet beschikbaar
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
deze informatie is niet beschikbaar
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
niet bepaald
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
113 °C
Verdampingssnelheid
niet bepaald
Ontvlambaarheid
dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten
Onderste exlposiegrens (LEL)
niet bepaald
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
niet bepaald
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
niet bepaald
Dampdichtheid
deze informatie is niet beschikbaar
Bulkdichtheid
deze informatie is niet beschikbaar
Relatieve dichtheid
er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar
dynamische viscositeit
niet relevant
ontploffingseigen- schappen
geen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Gehalte aan vaste bestanddelen 100 %

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch stabiliteit
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Oxideringsmiddelen (oxiderend).
Gevaarlijke ontledingsproducten
Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO2)

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.
Opmerking

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarenzone.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Houd het slachtoffer warm, rustig en bedekt.
Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.

Bij inademing
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In geval van irritatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen. Voor verse lucht zorgen.
Bij huidcontact
Met veel water en zeep wassen.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Water, Schuim, ABC-poeder.
Ongeschikte middelen
Volle waterstraal.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
geen
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.