MENU
print vib

fuchsine

fuchsijn

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
fuchsine
Molecuulformule

C₂₀H₂₀N₃Cl

Molaire massa
337.9
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordning niet registratieplichtig is (< 1 t/a).
EG-nummer
211-189-6
Cas-nummer
632-99-5
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

351
Verdacht van het veroorzaken van kanker

Veiligheidsaanbeveling

202
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
donkergroen
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
6 - 7 (in aqueous solution: 1 g/l, 25 °C)
Smelt- / vriespunt
235 °C (langzame ontleding)
Beginkookpunt en kooktraject
niet bepaald
Oplosbaarheid in water
~ g/l bij °C
n-octanol/water (log KOW)
1,632 (pH-waarde: 6,3, 25 °C) (ECHA)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
1,908 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
>235 °C
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
220 °C
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
0,6 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant Andere veiligheidskenmerken: Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het product is in de geleverde vorm niet in staat een stofexplosie te veroorzaken, echter de verrijking van fijn stof leidt tot gevaar voor een stof stofexplosie.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >235 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen water, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Stikstofoxiden (NOx), Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂), Waterstofchloride (HCl)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.