MENU
print

Glycerol

HOCH2CH(OH)CH2OH, 1,2,3-propaantriol, 1,2,3-trihydroxypropaan, glycerine, glycerol
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze, reukloze, stroperige, hygroscopische vloeistof. Smeltpunt 18 °C. Kookpunt 290 °C. Ontleedt boven 290 °C. In alle verhoudingen mengbaar met water. 97 VEILIG PRACTICUM - Vakgroep Chemiedidactiek Universiteit Utrecht/VNCI Aanbevolen voorraad: 500 ml.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje. Afgesloten bewaren.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met oxidatiemiddelen waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding verwijderen. Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Water toevoegen en dan opdweilen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.