MENU
print vib

propaan-1,2,3-triol

Glycerol
> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
propaan-1,2,3-triol
Molecuulformule

Deze informatie is niet beschikbaar.

Molaire massa
Deze informatie is niet beschikbaar.
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
niet 01-2119471987-18-xxxx
EG-nummer
Deze informatie is niet beschikbaar.
Cas-nummer
56-81-5, 7732-18-5
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) niet vereist

Gevaar

Gevaaraanduiding

.
Niet vereist

Veiligheidsaanbeveling

.
Niet vereist.

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
niet vereist

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Indicatie Identificatie TGG 8 uur [mg/m³] TGG 15 min [mg/m³] Bron
BE glycerine 56-81-5 mist VL/VCD 10   Moniteur Belge
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Naam van de stof CAS No Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoel, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
Glycerine 56-81-5 DNEL 56 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokaal effecten

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen informatie beschikbaar
pH-waarde
7 bij 20 °C
Smelt- / vriespunt
niet bepaald
Beginkookpunt en kooktraject
>130 °C
Oplosbaarheid in water
in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
370 °C
Ontledingstemperatuur
Deze informatie is niet beschikbaar.
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
180 °C
Verdampingssnelheid
geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
2,7 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
19 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
6 hPa bij 20 °C
Dichtheid
1,23 - 1,27 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
150 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
geen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Bij verhitting: Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval ist te scheiden in de categorieën die door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten afzonderlijk kunnen worden behandeld. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving waterstraal, schuim, droogbluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Kan bij brand giftige koolmonoxidedampen produceren.
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.