MENU
print

Glycine

H2NCH2COOH, aminoazijnzuur, aminoethaanzuur, amino acetic acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte kristallen. Ontleedt bij verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting onder vorming van o.a. stikstofoxiden (giftige gassen).

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Bij inslikken kan misselijkheid optreden.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij misselijkheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.