MENU
print vib

jood

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
jood
Molecuulformule

I₂

Molaire massa
253.8
EUHnr
geen
Catalogus nr
053-001-00-3
Registratienummer
01-2119485285-30-xxxx
EG-nummer
231-442-4
Cas-nummer
7553-56-2
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H302+H312+H332
H315
H319
H335
H372
H400

Veiligheidsaanbeveling

P273
P302+P352
P304+P340
P305+P351+P338

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 0,07 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten
DNEL 0,01 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten
PNEC 18,13 µg/l zoet water
PNEC 60,01 µg/l zeewater
PNEC 11 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)
PNEC 3,99 mg/kg zoetwatersediment
PNEC 20,22 mg/kg zeewatersediment
PNEC 5,95 mg/kg bodem

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
donker violet
Geur
scherp
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
Smelt- / vriespunt
113 - 114 °C
Beginkookpunt en kooktraject
184 - 185 °C
Oplosbaarheid in water
<0,5 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
2,49 (20 °C) (ECHA)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
0,47 mm²/s
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Deze informatie is niet beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning
0,28 hPa bij 20 °C
Dichtheid
4,93 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
8,8 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
2,3 mPa s bij 115 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Exotherme reactie met:
Aldehyde, Metaalpoeder, Fosfooroxyde, Explosiegevaar met: Acetyleen, Alkalimetalen, Aminen, Ammoniumverbindingen, Aziden, Reductiemiddelen, Natrium, Kalium, Jodide
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor frisse lucht zorgen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Corrosiviteit, Verkleuring van het hoornvlies, Hoest, Diarree, Kramp, Ademhalingsmoeilijkheden, Storing van de bloedsomloop
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan:, waterstofjodide (HI)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien.