MENU
print

Leerling

Omschrijving

Zwarte kristallen met metaalachtige glans; violette damp met stekende geur. Sublimeert aan de lucht. Smeltpunt 114 ˚C. Kookpunt 184 ˚C. Slecht oplosbaar in water. Goed oplosbaar in KI-oplossing en vele organische oplosmiddelen (o.a. in ethanol: jodiumtinctuur) Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen in zeer kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Vaste stof en damp alleen in de zuurkast hanteren; oplossingen in water mogen in het lokaal worden gehanteerd.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Geeft bruine vlekken op de huid. Reageert heftig met reducerende stoffen, zwavel, alkalimetalen, metaalpoeders en fosfor met kans op brand of explosie.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen en de ademhalingsorganen. Irriterend voor de huid. Verdampt gemakkelijk bij kamertemperatuur. Inademen van de damp kan o.a. keelpijn en ademnood veroorzaken. Sommige mensen zijn overgevoelig voor jood.

Afval

Vaste stof en oplossing in water terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Oplossingen in organische oplosmiddelen in afvalvat voor halogeenhoudende organische stoffen (HOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden of koorts dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken Huid bevochtigen met natriumthiosulfaat-oplossing (±1M) en naspoelen met water om de bruine vlekken te verwijderen. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Aan vaste stof water toevoegen en dan overmaat natriumthiosulfaat of natriumsulfiet. Laten uitreageren en opdweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.