MENU
print vib

kaliumbromaat

Giftig

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Oxyderend

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
kaliumbromaat
Molecuulformule

KBrO₃

Molaire massa
167.0
EUHnr
geen
Catalogus nr
035-003-00-6
Registratienummer
De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordning niet registratieplichtig is (< 1 t/a)
EG-nummer
231-829-8
Cas-nummer
7758-01-2
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H271
H301
H350

Veiligheidsaanbeveling

P201
P220
P280
P306+P360
P308+P313

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [mg/ m³] CW [ppm] CW [mg/ m³] Bron
DE stof   r AGW 1,25 2,5     TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
kleurloos - witachtig
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
5 - 9 (water: 50 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
>409 - <413 °C
Beginkookpunt en kooktraject
>425 °C bij 1.013 hPa
Oplosbaarheid in water
66 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
>425 °C bij 1.023 hPa (ECHA)
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Deze informatie is niet beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid
3,13 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
~ 1.400 kg/m³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
sterk oxiderend
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Oxiderende eigenschap. Sterk oxiderend.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Explosierisico:
Ammoniumverbindingen, Arseen, Bromaten, Organische stoffen, Metaalpoeder, Fosfor, Zwavel, Koolstof, Heftige reactie met: Zwavelzuur, Cyanide, Afgifte van een acuut toxisch gas: Zuren,

Gevaarlijk/gevaarlijke reacties met:
Reductiemiddelen, Organische materialen, Brandbare stoffen, => Gevaar van ontsteking
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >425 °C bij 1.023 hPa.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Ademhalingsmoeilijkheden, Buikpijn, Bewusteloosheid, Hartritmestoornissen, Hoest, Diarree, Misselijkheid, Irriterende effecten, Braken, Kramp, Methemogloninemie, Dalende bloeddruk, Cyanose (blauwe kleurverandering van het bloed)
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Oxiderende eigenschap. Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: waterstofbromide (HBr)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.