MENU
print vib

kaliumchromaat

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
kaliumchromaat
Molecuulformule

K₂CrO₄

Molaire massa
194.2
EUHnr
geen
Catalogus nr
024-006-00-8
Registratienummer
01-2119543478-30-xxxx
EG-nummer
232-140-5
Cas-nummer
7789-00-6
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H315
H317
H319
H335
H340
H350i
H410

Veiligheidsaanbeveling

P201
P261
P273
P280
P302+P352
P305+P351+P338
P308+P313

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TGG 8 uur [mg/m³] TGG 15 min [mg/m³] Bron
EU chroom(VI)verbindingen 7789-00-6 Cr, CrVI-limit IOELV 0,005   2017/2398/ EU
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 0 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,21 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,15 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,035 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
geel
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
9 - 9,8 (water: 50 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
968,3 °C
Beginkookpunt en kooktraject
1.000 °C
Oplosbaarheid in water
630 g/l bij °C
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Deze informatie is niet beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning
0 hPa bij 20 °C
Dichtheid
2,732 g/cm³
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
~ 1.800 kg/m³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Gevaarlijk/gevaarlijke reacties met:
Reductiemiddelen, Brandbare stoffen, Organische stoffen, Hydrazine, Chloraten, Alkalimetalen, Aardalkalimetaal, Fosforverbindingen
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidreacties arts consulteren. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Na inhalatie: Hoest, Ademnood, Irriterende effecten, Longontsteking, Na huidcontact: Irritatie, Allergische reacties, Bij oogcontact: Irritatie, Na inslikken: Maagdarmklachten, Diarree, Braken, Storing van de bloedsomloop, Vergiftigend effect op het centrale zenuwstelsel kan tot stuiptrekkingen, ademhalingsmoeilijkheden en bewustzijnsverlies leiden, Methemogloninemie, Onomkeerbare schade aan inwendige organen
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Deze informatie is niet beschikbaar.
Advies voor brandweerlieden
Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.