MENU
print

Leerling

Omschrijving

Advies: er zijn aanwijzingen dat chroom(VI)verbindingen kankerverwekkende eigenschappen hebben. Deze stof liever niet gebruiken op school. Gele kristallen of geel poeder. Smeltpunt: 975 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Vast kaliumchromaat in de zuurkast. Stuiven voorkomen.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Kan (vooral bij verhitting) heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Zeer vergiftig bij inslikken, aanraken en inademen van stofdeeltjes of nevel. De stof wordt als kankerverwekkend beschouwd en kan bij inademen longoedeem veroorzaken. Kan schade veroorzaken aan de erfelijke eigenschappen. Huidcontact kan eczeem veroorzaken.

Afval

Als gevaarlijk afval afvoeren.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Handschoenen aan. Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.