MENU
print vib

kaliumdichromaat

Corrosief

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Giftig

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Oxyderend

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
kaliumdichromaat
Molecuulformule

K₂Cr₂O₇

Molaire massa
294,2 g /mol
EUHnr
geen
Catalogus nr
024-002-00-6
Registratienummer
De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordening niet registratieplichtig is (< 1 t/a). Catalogusnummer in bijlage VI bij CLP 024-002-00-6
EG-nummer
231-906-6
Cas-nummer
7778-50-9
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H272
H301
H312
H314
H317
H330
H334
H335
H340
H350
H360FD
H372
H410

Veiligheidsaanbeveling

P202
P270
P302+P352
P304+P340
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Identificatie TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [mg/ m³] CW [mg/ m³] Notatie Bron
EU chroom(VI)verbindingen 7778-50-9 IOELV 0,005     Cr, CrVIlimit 2017/2398/ EU
NL chroom(VI)verbindingen 7778-50-9 GW 0,001       SC-SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
oranje
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
3,5 - 3,6 (in aqueous solution: 100 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
398 °C (ECHA)
Beginkookpunt en kooktraject
niet bepaald
Oplosbaarheid in water
115 g/l (ECHA)
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
>400 °C
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
niet brandbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
2,68 g /cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
~1.250 kg/m³
Relatieve dichtheid
er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
oxidator
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Er is geen verdere informatie.

Andere veiligheidskenmerken: Er is geen verdere informatie.

 

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Oxiderende eigenschap.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Explosierisico:
Magnesium, Ijzer, Ammoniumnitraat, Borium, Hydrazine, Reductiemiddelen, Zwavelzuur, Azijnzuurhydride,

Exotherme reactie met:
Sterke loog, Fluor, Afgifte van een acuut toxisch gas: Metaalpoeder, Aceton
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >400 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Zelfbescherming voor de eerstehulpverlener.

Bij inademing
Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
Bij huidcontact
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet behandelde brandwonden in moeilijk geneesbare wonden kunnen veranderen. In geval van huidreacties arts consulteren.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect). Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Corrosie, Hoest, Hoest, Astmatische klachten, Ademnood, Allergische reacties, Gevaar voor ernstig oogletsel, Gevaar voor blindheid, Na inslikken: Maagperforatie, Maagdarmklachten, Diarree, Kramp, Hartritmestoornissen, Bewusteloosheid, Methemogloninemie
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen water, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Oxiderende eigenschap. Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Deze informatie is niet beschikbaar.
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen.