MENU
print vib

kaliumfluoride

Corrosief

Giftig

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
kaliumfluoride
Molecuulformule

FK

Molaire massa
58.1
EUHnr
geen
Catalogus nr
009-005-00-2
Registratienummer
01-2119555273-40-xxxx
EG-nummer
232-151-5
Cas-nummer
7789-23-3
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H301+H311+H331
H318

Veiligheidsaanbeveling

P280
P302+P352
P305+P351+P338
P311

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Indicatie Identificatie TGG 8 uur [ppm ] TGG 8 uur [mg/m³ ] TGG 15 min [ppm ] TGG 15 min [mg/m³ ] Bron
DE stof   i AGW   10   20 TRGS 900
DE stof   r AGW   1,25   2,4 TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoel, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 0,36 mg/kg mens, via de huid (industriële) medewerkers acuut - systemisch effecten
DNEL 2,5 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemisch effecten
DNEL 2,5 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokaal effecten
DNEL 0,36 mg/kg mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 0,89 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 51 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 12 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen informatie beschikbaar
pH-waarde
8 - 9 in 50 g/l water bij 20 °C
Smelt- / vriespunt
846 °C bij 1 atm
Beginkookpunt en kooktraject
1.505 °C bij 1 atm
Oplosbaarheid in water
923 g/l bij 18 °C
n-octanol/water (log KOW)
-0,77 (berekende waarde)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
Deze informatie is niet beschikbaar.
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid
Niet ontvlambaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie zijn niet beschikbaar
Dampspanning
0,13 hPa bij 752 °C
1,3 hPa bij 885 °C
Dichtheid
2,48 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
400 kg/m³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
geen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Afgifte van een acuut toxisch gas: Zuren, Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Vochtigheid.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval ist te scheiden in de categorieën die door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten afzonderlijk kunnen worden behandeld. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.

Bij inademing
Voor frisse lucht zorgen. Onmiddelijk een dokter erbij halen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
Bij huidcontact
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veelwater. Inwrijven met een gel die calciumgluconaat bevat. Onmiddelijk een dokter erbij halen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water nadrinken. Onmiddelijk een dokter erbij halen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Bewusteloosheid, Troebeling van het hoornvlies, Gevaar voor ernstig oogletsel
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving waterstraal, schuim, droogbluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: fluorwaterstof (HF)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen.