MENU
print vib

kaliumhexacyanoferraat(III)

rood bloedloogzout
> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
kaliumhexacyanoferraat(III)
Molecuulformule

K₃[Fe(CN)₆]

Molaire massa
329.2
EUHnr
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2120787462-46-xxxx
EG-nummer
237-323-3
Cas-nummer
13746-66-2
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) niet vereist

Gevaar

Gevaaraanduiding

-
Deze stof voldoet niet aan de criteria voor een indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/ EG.

Veiligheidsaanbeveling

-
Deze stof voldoet niet aan de criteria voor een indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/ EG.

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
niet vereist

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [mg/ m³] CW [ppm] CW [mg/ m³] Bron
DE stof   r AGW 1,25 2,5     TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 9 mg/kg lg/dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 1,7 µg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,17 µg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 100 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
donkerrood
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
~ 6 (water: 50 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
niet bepaald
Beginkookpunt en kooktraject
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water
~ 363 g/l
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
>300 °C
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Deze informatie is niet beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid
1,893 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
~ 950 kg/m³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.
Chemisch stabiliteit
Ontbinding bij langere lichtinwerking mogelijk.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Ammoniak, Nitraat, Nitride, Oxideringsmiddelen (oxiderend), Afgifte van een acuut toxisch gas: Zuren => Waterstofcyanide (HCN, blauwzuur)
Te vermijden omstandigheden
Directe lichtinstraling. Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >300 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irriterende effecten
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxiden (NOx), koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO₂), waterstofcyanide (HCN, blauwzuur)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.