MENU
print vib

kaliumjodaat

Corrosief

Oxyderend

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
kaliumjodaat
Molecuulformule

KIO₃

Molaire massa
214.0
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119920996-25-xxxx
EG-nummer
231-831-9
Cas-nummer
7758-05-6
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H272
H318

Veiligheidsaanbeveling

P210
P220
P280
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam Notatie Identificatie TGG 8 uur [mg/m³] TGG 15 min [mg/ m³] Bron
DE stof i AGW 10 20 TRGS 900
DE stof r AGW 1,25 2,4 TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 8,814 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten
DNEL 5 mg/kg lg/dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten
PNEC 1 mg/l zoet water
PNEC 0,1 mg/l zeewater
PNEC 27,8 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)
PNEC 25,61 mg/kg zoetwatersediment
PNEC 25,61 mg/kg zeewatersediment
PNEC 5,867 mg/kg bodem

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
~ 5 - 8 (water: 50 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
560 °C bij 975 hPa (langzame ontleding)
Beginkookpunt en kooktraject
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water
~ 70 g/l bij 25 °C
n-octanol/water (log KOW)
-1 (25 °C) (ECHA)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
1,503 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
>560 °C
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Deze informatie is niet beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid
3,52 g/cm³ bij 25 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
~ 2.000 kg/m³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
oxidator
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Oxiderende eigenschap.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Alkalimetalen, Aardalkalimetaal, Arseen, Cyaniden, Zwavel, Metaalpoeder, Fosfor, Reductiemiddelen, => Explosiegevaar,

Exotherme reactie met:
Organische stoffen
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >560 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Maagdarmklachten, Ademhalingsmoeilijkheden, Storing van de bloedsomloop, Gevaar voor ernstig oogletsel
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Oxiderende eigenschap. Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: waterstofjodide (HI)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.