MENU
print vib

kaliumjodide

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
kaliumjodide
Molecuulformule

IK

Molaire massa
166.0
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119966161-40-xxxx
EG-nummer
231-659-4
Cas-nummer
7681-11-0
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H372

Veiligheidsaanbeveling

P270

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [mg/ m³] CW [ppm] CW [mg/ m³] Bron
DE stof   r AGW 1,25 2,5     TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 0,07 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
DNEL 1 mg/kg lg/dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 0,007 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,007 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
6 - 8 (in aqueous solution: 50 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
681 - 685 °C
Beginkookpunt en kooktraject
1.325 °C
Oplosbaarheid in water
>1.400 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
deze informatie is niet beschikbaar
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
deze informatie is niet beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie is niet beschikbaar
Dampspanning
deze informatie is niet beschikbaar
Dichtheid
3,12 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
deze informatie is niet beschikbaar
Bulkdichtheid
~ 1.500 kg/m³
Relatieve dichtheid
deze informatie is niet beschikbaar
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.
Chemisch stabiliteit
Ontbinding bij langere lichtinwerking mogelijk.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Exotherme reactie met:
Oxideringsmiddelen (oxiderend), Reductiemiddelen,

Explosierisico:
Alkalimetalen, Ammoniak, Broomtrifluoride, Chloortrifluoride (ClF3)., Waterstofperoxide
Te vermijden omstandigheden
Directe lichtinstraling.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Hoofdpijn, Koorts, Diarree
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Deze informatie is niet beschikbaar.
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.