MENU
print vib

kaliumnatriumtartraat-tetradydraat

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
kaliumnatriumtartraat-tetradydraat
Molecuulformule

C₄H₄KNaO₆*4H₂O

Molaire massa
282.2
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
Deze informatie is niet beschikbaar.
EG-nummer
206-156-8
Cas-nummer
6381-59-5
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) niet vereist

Gevaar

Gevaaraanduiding

-
Deze stof voldoet niet aan de criteria voor een indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/ EG.

Veiligheidsaanbeveling

-
Deze stof voldoet niet aan de criteria voor een indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/ EG.

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
niet vereist

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Indicatie Identificatie TGG 8 uur [mg/m³] TGG 15 min [mg/m³] Bron
DE stof   i AGW 10 20 TRGS 900
DE stof   r AGW 1,25 2,4 TRGS 900
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
witachtig
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Geen informatie beschikbaar
pH-waarde
7 - 8,5 in 50 g/l water bij 25 °C
Smelt- / vriespunt
70 - 80 °C
Beginkookpunt en kooktraject
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oplosbaarheid in water
~ 630 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
Ontledingstemperatuur
geen informatie beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid
Niet ontvlambaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
deze informatie zijn niet beschikbaar
Dampspanning
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
~ 1.000 kg/m³
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
geen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Stofexplosiviteit
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte. - Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: >100 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval ist te scheiden in de categorieën die door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten afzonderlijk kunnen worden behandeld. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Diarree
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving waterstraal, schuim, droogbluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.