MENU
print

Kaliumthiocyanaat

KSCN, kaliumrhodanide, kaliumsulfocyanide, potassium thiocyanate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze hygroscopische kristallen. Smeltpunt: 173 °C. Ontleedt bij 500 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden of in verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen bij voorkeur in een gesloten reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert langzaam met sterke zuren onder vorming van waterstofcyanide (giftig gas) Ontleedt bij verhitting onder vorming van giftig gas.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Kan huidaandoeningen veroorzaken bij langdurig contact.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.