MENU
print vib

methanol

Giftig

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
methanol
Molecuulformule

CH₄O

Molaire massa
32.04
EUHnr
geen
Catalogus nr
603-001-00-X
Registratienummer
01-2119433307-44-xxxx
EG-nummer
200-659-6
Cas-nummer
67-56-1
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H225
H301+H311+H331
H370

Veiligheidsaanbeveling

P210
P270
P280
P303+P361+P353
P304+P340
P308+P311

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TGG 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/m ³] TGG 15 min [pp m] TGG 15 min [mg/m ³] Bron
DE methanol 67-56-1   AGW 200 270 800 1.080 TRGS 900
EU methanol 67-56-1   IOELV 200 260     2017/2398/ EU
NL methanol 67-56-1   GW   133     SC-SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 260 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - lokaal effecten
DNEL 40 mg/kg mens, via de huid (industriële) medewerkers acuut - systemisch effecten
DNEL 260 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemisch effecten
DNEL 260 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokaal effecten
DNEL 40 mg/kg mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten
DNEL 260 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 20,8 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 2,08 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 100 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 77 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 7,7 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 100 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
naar: alcohol
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
Smelt- / vriespunt
-98 °C
Beginkookpunt en kooktraject
65 °C bij 1.013 hPa
Oplosbaarheid in water
in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
-0,77 (ECHA)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
455 °C bij 1.013 hPa - ECHA
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
9,7 °C bij 1.013 hPa
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof) (gesloten kroes)
Onderste exlposiegrens (LEL)
5,5 vol%
Bovenste explosiegrens (UEL)
44 vol%
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
128 hPa bij 20 °C
200 hPa bij °C
Dichtheid
0,79 g/cm³ bij °C
Dampdichtheid
1,11 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
0,6 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.

Bij inademing
Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
Bij huidcontact
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Braken
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen.