MENU
print

Leerling

Omschrijving

Witte kristallen. Smeltpunt 248 ˚C. Ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA. In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met brandbare en reducerende materialen, met ammoniak en met ammoniumzouten waarbij kans op brand of explosie bestaat. Reageert heftig met zwavelzuur onder vorming van chloordioxide (explosief gas). Bij verhitting ontstaat zuurstof (brandbevorderend gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen. Bij vele reacties bestaat kans op brand of explosie.

Gezondheid

Irriteert de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of, opgelost in water, in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen/ naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Veel water toevoegen en dan opdweilen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.