MENU
print vib

cis-9-octadeceenzuur

oliezuur
> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
cis-9-octadeceenzuur
Molecuulformule

C₁₈H₃₄O₂

Molaire massa
282.5
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
De stof is conform de Verordening (EG) Nr. 1907/ 2006 [REACH] niet registratieplichtig
EG-nummer
204-007-1
Cas-nummer
112-80-1
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) niet vereist

Gevaar

Gevaaraanduiding

-
Deze stof voldoet niet aan de criteria voor een indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/ EG.

Veiligheidsaanbeveling

-
Deze stof voldoet niet aan de criteria voor een indeling overeenkomstig Verordening Nr. 1272/2008/ EG.

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
niet vereist

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
lichtgeel
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
<7
Smelt- / vriespunt
14 - 17 °C
Beginkookpunt en kooktraject
360 °C
Oplosbaarheid in water
geen gegevens beschikbaar
n-octanol/water (log KOW)
7,73
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
345 °C
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
>180 °C
Verdampingssnelheid
geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Bovenste explosiegrens (UEL)
deze informatie is niet beschikbaar
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
<0,1 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0,89 g/cm³
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
15,04 cP
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Bij verhitting: Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.