MENU
print vib

2-hydroxybenzoëzuur

salicylzuur

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
2-hydroxybenzoëzuur
Molecuulformule

C₇H₆O₃

Molaire massa
138.1
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordning niet registratieplichtig is (< 1 t/a). Catalogusnummer in bijlage VI bij CLP 607-732-00-5
EG-nummer
200-712-3
Cas-nummer
69-72-7
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

302
Schadelijk bij inslikken.
318
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H361d

Veiligheidsaanbeveling

270
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
2,4 (in aqueous solution: 2 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
158 - 160 °C
Beginkookpunt en kooktraject
256 °C (ECHA)
Oplosbaarheid in water
2 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
2,25 (25 °C) (ECHA)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
1,545 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
157 °C (c.c.)
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
1,1 vol% (LEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
1,44 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
300 - 800 kg/m³ Deeltjeskenmerken Geen gegevens beschikbaar. Andere veiligheidsparameters
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant Andere veiligheidskenmerken:

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Stof kan een explosief mengsel met lucht vormen. Bij verhitting Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Ontbinding bij langere lichtinwerking mogelijk.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: sterk oxiderend, Fluor, Sterke loog, Ijzerverbinding
Te vermijden omstandigheden
Directe lichtinstraling. UV straling/zonlicht. Verwijderd houden van warmte.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
ijzer
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irriterende effecten, Buikpijn, Kramp, Misselijkheid, Braken, Duizeligheid, Storing van de bloedsomloop, Verminderd bewustzijn, Gevaar voor ernstig oogletsel, Gevaar voor blindheid
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen water, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Gevaar van stofexplosie. Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich via de grond en vormen samen met lucht een explosief mengsel.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.