MENU
print vib

2-methylpropaan-2-ol

2-methyl-2-propanol, tert-butylalcohol, tert-butanol, trimethylcarbinol

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
2-methylpropaan-2-ol
Molecuulformule

C₄H₁₀O

Molaire massa
74.12
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119444321-51-xxxx
EG-nummer
200-889-7
Cas-nummer
75-65-0
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

225
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
332
Schadelijk bij inademing.
335
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling

210
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
312
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340
P305+P351+P338

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos - helder
Geur
naar kamfer
Geurdrempelwaarde
71 ppm
pH-waarde
7 (20 °C)
Smelt- / vriespunt
25,7 °C bij 101,3 kPa (ECHA)
Beginkookpunt en kooktraject
82,41 °C bij 101,3 kPa (ECHA)
Oplosbaarheid in water
1.000 g/l bij 25 °C (ECHA)
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
470 °C (ECHA)
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
5,72 mm²/s bij 25 °C
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
<23 °C (ECHA)
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
ontvlambare vloeistof overeenkomstig GHS-criteria
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
70 g/m³ (LEL) - 250 g/m³ (UEL) / 2,3 vol% (LEL) - 8 vol% (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
5.413 Pa bij 25 °C
(ECHA)
Dichtheid
0,79 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
2,56 (lucht = 1)
dynamische viscositeit
3,3 mPa s bij 30 °C
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Er is geen verdere informatie. Andere veiligheidskenmerken:

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen. Bij verhitting Gevaar van ontsteking.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Alkalimetaal, Aluminium, Aardalkalimetaal, sterk oxiderend, Sterke zuren, Ontwateringsmiddel
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
aluminium, kunststoffen en rubber
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Bij oogcontact: Irritatie, Na huidcontact: Veroorzaakt lichte tot matige irritatie, Na inslikken: Braken, Na inhalatie: Hoesten, pijn, verstikking en ademhalingsmoeilijkheden, Kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken, gevolgd door flauwvallen of bewusteloosheid, Narcotische werking, Verminderd bewustzijn
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Als laxeermiddel natriumsulfaat (1 eetepel in 1 glas water) toedienen.

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden. Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich via de grond en vormen samen met lucht een explosief mengsel. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.