MENU
print vib

methylbenzeen

tolueen

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
methylbenzeen
Molecuulformule

C7H8

Molaire massa
92.14
EUHnr
geen
Catalogus nr
601-021-00-3
Registratienummer
01-2119471310-51-xxxx
EG-nummer
203-625-9
Cas-nummer
108-88-3
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H225
H304
H315
H336
H361d
H373

Veiligheidsaanbeveling

P210
P280
P302+P352
P308+P313
P331

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TG G 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/ m³] G1 TG 5 min [pp m] TGG 15 min [mg/ m³] CW [ppm ] CW [mg/ m³] Bron
DE tolueen 108-883 H, Y AGW 50 190 200 760     TRGS 900
EU tolueen 108-883   IOELV 50 192 100 384     2006/15/ EG
NL tolueen 108-883   GW   150   384     SC-SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 192 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten
DNEL 384 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemische effecten
DNEL 192 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokale effecten
DNEL 384 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - lokale effecten
DNEL 384 mg/kg lg/ dag mens, via de huid (industriële) medewerkers chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 0,68 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,68 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 13,61 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 16,39 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 16,39 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 2,89 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
Smelt- / vriespunt
-95 °C bij 1.013 hPa
Beginkookpunt en kooktraject
110,6 °C bij 1.013 hPa
Oplosbaarheid in water
573 mg/l bij 25 °C
n-octanol/water (log KOW)
2,73
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
480 °C bij 1.013 hPa - ECHA
Ontledingstemperatuur
geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
0,6437 mm²/s
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
4,4 °C bij 1.013 hPa
Verdampingssnelheid
6,1 (ether = 1)
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
1,1 vol% (39 g/m³)
Bovenste explosiegrens (UEL)
7,1 vol% (300 g/m³)
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
0,03 bar bij 21 °C
Dichtheid
0,87 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
3,18 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
0,56 mPa s bij 25 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Explosierisico:
Perchloraten, Zwavelzuur, geconcentreerd, Salpeterzuur, Azijnzuur, Heftige reactie met: Minerale zuren, Sterke zuren, Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
verschillende Producten van rubber, kunststoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen - GEEN braken opwekken. Aspiratiegevaar. Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Bij oogcontact: Conjunctivale (bindvlies) roodheid aan het oog, Veroorzaakt lichte tot matige irritatie, Na huidcontact: Heeft ontvettend effect op de huid, Irriterende effecten, Na inslikken: Braken, Gevaar bij inademing, Na inhalatie: Kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken, Hoest, Verminderde waarneming en co\xc3\xb6rdinatie, reactietijd of slaperigheid, Vergiftigend effect op het centrale zenuwstelsel kan tot stuiptrekkingen, ademhalingsmoeilijkheden en bewustzijnsverlies leiden
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Bloedsomloop bewaken. Achteraf letten op pneumonia en longoedeem.

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving sproeiwater, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.