MENU
print vib

kaliumfosfaat

tri-Kaliumfosfaat

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
kaliumfosfaat
Molecuulformule

K₃O₄P

Molaire massa
212.3
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordning niet registratieplichtig is (< 1 t/a).
EG-nummer
231-907-1
Cas-nummer
7778-53-2
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H318
H335

Veiligheidsaanbeveling

P261
P280
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Identificatie TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [mg/ m³] CW [mg/ m³] Notatie Bron
BE deeltjes die niet elders worden ingedeeld   VL/VCD 10     i Moniteur Belge
BE deeltjes die niet elders worden ingedeeld   VL/VCD 3     r Moniteur Belge
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt | Drempelwaarde |  Beschermingsdoelstelling | route van de blootstelling  | Gebruikt in                             | Blootstellingsduur
DNEL     | 23,09 mg/m³       | mens                                  | via inademing                    | (industriële) medewerkers     | chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

- Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
12 (in aqueous solution: 10 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
1.340 °C
Beginkookpunt en kooktraject
niet bepaald
Oplosbaarheid in water
(oplosbaar)
n-octanol/water (log KOW)
niet relevant (anorganisch)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
niet brandbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
2,564 g/cm³ bij 25 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant

Andere veiligheidskenmerken: Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Deze stof is niet reactief onder normale omgevingsomstandigheden.
Chemisch stabiliteit
Hygroscopische vaste stof.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Sterke zuren
Te vermijden omstandigheden
Vochtgehalte.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Gevaar voor blindheid, Gevaar voor ernstig oogletsel, Irritatie, Hoest, Ademnood
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen water, schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Fosforoxiden (PxOy)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.