MENU
print vib

zink

zinkpoeder

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
zink
Molecuulformule

Zn

Molaire massa
65.38
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
niet
EG-nummer
Deze informatie is niet beschikbaar.
Cas-nummer
Deze informatie is niet beschikbaar.
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H410

Veiligheidsaanbeveling

P273

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Identificatie TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [mg/ m³] CW [mg/ m³] Notatie Bron
BE deeltjes die niet elders worden ingedeeld   VL/VCD 10     i Moniteur Belge
BE deeltjes die niet elders worden ingedeeld   VL/VCD 3     r Moniteur Belge
BE zinkoxide 1314-13-2 VL/VCD 2 10   BE-2, r Moniteur Belge
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
grijs
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
niet toepasbaar
Smelt- / vriespunt
417 - 421 °C
Beginkookpunt en kooktraject
906 - 908 °C
Oplosbaarheid in water
(onoplosbaar (< 1 mg/l))
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
500 °C
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
250 g/m³
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
7,14 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
1.800 - 2.700 kg/m³ Deeltjeskenmerken Deeltjesgrootte <63 μm Andere veiligheidsparameters
Relatieve dichtheid
er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant Andere veiligheidskenmerken: Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Stofexplosiviteit.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Alkalihydroxide (bijtende alkali), Ammoniumverbindingen, Aziden, Basen, Cadmium, Chloraten, Gehalogeneerde koolwaterstoffen, Hydrazine, Nitraat, Nitroverbinding, Oxideringsmiddelen (oxiderend), Peroxiden, Salpeterzuur, Zuren, Zwavel, => Explosiegevaar
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Hoest, Irriterende effecten, Ademnood
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen droog bluspoeder, D-poeder, droog zand
Ongeschikte middelen
water, schuim
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Gevaar van stofexplosie.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Deze informatie is niet beschikbaar.
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.