MENU
print vib

zwavelzuur 98%

Corrosief

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
zwavelzuur 98%
Molecuulformule

D₂SO₄

Molaire massa
100.1
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordning niet registratieplichtig is (< 1 t/a).
EG-nummer
237-464-0
Cas-nummer
13813-19-9
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H290
H314

Veiligheidsaanbeveling

P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P310
P390

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
niet bepaald
Smelt- / vriespunt
niet bepaald
Beginkookpunt en kooktraject
>335 °C
Oplosbaarheid in water
in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet bepaald
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet bepaald
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
niet brandbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
niet bepaald
Dichtheid
en/of
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Bijtend voor metalen categorie 1: bijtend voor metalen Andere veiligheidskenmerken: Mengbaarheid volledig mengbaar met water

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Aldehyde, Alkaliën, Alkalimetalen, Ammoniak, Bromaten, Carbide, Chloraten, Aardalkalimetaal, Gehalogeneerde koolwaterstoffen, Metalen, Metaalpoeder, Nitraat, Nitrilen, Nitroverbinding, Organische stoffen, Perchloraten, Permanganaten, Peroxiden, Fosfor, Fosfooroxide, Zuren, Water, Waterstofperoxide
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
verschillende metalen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Zelfbescherming voor de eerstehulpverlener.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Mechanisch verwijderen (b.v. betrokken huid met een doek afwrijven) en aansluitend met water en een zacht reinigingsmiddel wassen. Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet behandelde brandwonden in moeilijk geneesbare wonden kunnen veranderen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Onmiddellijk een arts raadplegen. In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Corrosie, Maagperforatie, Gevaar voor ernstig oogletsel, Gevaar voor blindheid
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Zwaveloxiden (SOx)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen.