MENU

EUH zinnen

Materiële eigenschappen

EUH001 "In droge toestand ontplofbaar."
EUH006 "Ontplofbaar met en zonder lucht."
EUH014 "Reageert heftig met water."
EUH018 "Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen."
EUH019 "Kan ontplofbare peroxiden vormen."
EUH044 "Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand."

Gezondheidseigenschappen

EUH029 "Vormt giftig gas in contact met water."
EUH031 "Vormt giftig gas in contact met zuren."
EUH032 "Vormt zeer giftig gas in contact met zuren."
EUH066 "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken."
EUH070 "Giftig bij oogcontact."
EUH071 "Bijtend voor de luchtwegen."

Milieueigenschappen

EUH059 "Gevaarlijk voor de ozonlaag."

Aanvullende etiketteringselementen/informatie over bepaalde stoffen of mengsels

EUH201 "Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen"
EUH201A "Let op! Bevat lood." (alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden)
EUH202 "Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden."
EUH203 "Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken."
EUH204 "Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken."
EUH205 "Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken."
EUH206 "Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen."
EUH207 "Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht."
EUH208 "Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken."
EUH209 "Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden."
EUH209A "Kan bij gebruik ontvlambaar worden."
EUH210 "Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar."
EUH401 "Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen."