MENU

P-zinnen 100 - 299

Algemeen

P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden."
P102 "Buiten het bereik van kinderen houden."
P103 "Alvorens te gebruiken, het etiket lezen."

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie

P201 "Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen."
P202 "Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft."
P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken."
P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten."
P220 "Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren."
P221 "Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden."
P222 "Contact met de lucht vermijden."
P223 "Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand."
P230 "Vochtig houden met..."
P231 "Onder inert gas werken."
P232 "Tegen vocht beschermen."
P233 "In goed gesloten verpakking bewaren."
P234 "Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren."
P235 "Koel bewaren."
P240 "Opslag- en opvangreservoir aarden."
P241 "Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken."
P242 "Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken."
P243 "Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit."
P244 "Reduceerventielen vrij van olie en vet houden."
P250 "Malen/schokken/...wrijving vermijden."
P251 "Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden."
P260 "Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen."
P261 "Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden."
P262 "Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden."
P263 "Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden."
P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen."
P270 "Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product."
P271 "Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken."
P272 "Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten."
P273 "Voorkom lozing in het milieu."
P280 "Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen."
P281 "De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken."
P282 "Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen."
P283 "Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen."
P284 "Adembescherming dragen."
P285 "Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen."