MENU

P-zinnen 300 - 999

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie

P301 "NA INSLIKKEN: "
P302 "BIJ CONTACT MET DE HUID: "
P303 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): "
P304 "NA INADEMING: "
P305 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: "
P306 "NA MORSEN OP KLEDING: "
P307 "NA blootstelling: "
P308 "NA (mogelijke) blootstelling: "
P309 "NA blootstelling of bij onwel voelen: "
P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen."
P311 "Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen."
P312 "Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen."
P313 "Een arts raadplegen."
P314 "Bij onwel voelen een arts raadplegen."
P315 ""Onmiddellijk een arts raadplegen."
P320 "Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)."
P321 "Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)."
P322 "Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket)."
P330 "De mond spoelen."
P331 "GEEN braken opwekken."
P332 "Bij huidirritatie: "
P333 "Bij huidirritatie of uitslag: "
P334 "In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen."
P335 "Losse deeltjes van de huid afvegen."
P336 "Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen."
P337 "Bij aanhoudende oogirritatie: "
P338 "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
P340 "Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt."
P341 "Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt."
P342 "Bij ademhalingssymptomen: "
P350 "Voorzichtig wassen met veel water en zeep."
P351 "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten."
P352 "Met veel water en zeep wassen."
P353 "Huid met water afspoelen/afdouchen."
P360 "Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken."
P361 "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken."
P362 "Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."
P363 "Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken."
P370 "In geval van brand: "
P371 "In geval van grote brand en grote hoeveelheden: "
P372 "Ontploffingsgevaar in geval van brand."
P373 "NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt."
P374 "Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen."
P375 "Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar."
P376 "Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden."
P377 "Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden."
P378 "Blussen met..."
P380 "Evacueren."
P381 "Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden."
P390 "Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden."
P391 "Gelekte/gemorste stof opruimen."

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. opslag

P401 "... bewaren."
P402 "Op een droge plaats bewaren."
P403 "Op een goed geventileerde plaats bewaren."
P404 "In gesloten verpakking bewaren."
P405 "Achter slot bewaren."
P406 "In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren."
P407 "Ruimte laten tussen stapels/pallets."
P410 "Tegen zonlicht beschermen."
P411 "Bij maximaal ... °C/... °F bewaren."
P412 "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."
P413 "Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ...°C/... °F bewaren."
P420 "Gescheiden van ander materiaal bewaren."
P422 "Onder ... bewaren."

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. verwijdering

P501 "Inhoud/verpakking afvoeren naar..."