MENU

H-zinnen

Waarschuwingszinnen

H200 "Instabiele ontplofbare stof."
H201 "Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie."
H202 "Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking."
H203 "Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking."
H204 "Gevaar voor brand of scherfwerking."
H205 "Gevaar voor massa-explosie bij brand."
H220 "Zeer licht ontvlambaar gas."
H221 "Ontvlambaar gas."
H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol."
H223 "Ontvlambare aerosol."
H224 "Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp."
H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp."
H226 "Ontvlambare vloeistof en damp."
H228 "Ontvlambare vaste stof."
H240 "Ontploffingsgevaar bij verwarming."
H241 "Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming."
H242 "Brandgevaar bij verwarming."
H250 "Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht."
H251 "Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten."
H252 "In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten."
H260 "In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden."
H261 "In contact met water komen ontvlambare gassen vrij."
H270 "Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend."
H271 "Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend."
H272 "Kan brand bevorderen; oxiderend."
H280 "Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming."
H281 "Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken."
H290 "Kan bijtend zijn voor metalen."

Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

H300 "Dodelijk bij inslikken."
H301 "Giftig bij inslikken."
H302 "Schadelijk bij inslikken."
H304 "Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt."
H310 "Dodelijk bij contact met de huid."
H311 "Giftig bij contact met de huid."
H312 "Schadelijk bij contact met de huid."
H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden."
H315 "Veroorzaakt huidirritatie."
H317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken."
H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel."
H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
H330 "Dodelijk bij inademing."
H331 "Giftig bij inademing."
H332 "Schadelijk bij inademing."
H334 "Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken."
H335 "Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken."
H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."
H340 "Kan genetische schade veroorzaken"
H341 "Verdacht van het veroorzaken van genetische schade"
H350 "Kan kanker veroorzaken"
H351 "Verdacht van het veroorzaken van kanker"
H360 "Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden" 
H361 "Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden"
H362 "Kan schadelijk zijn via de borstvoeding."

Gevarenaanduidingen voor milieugevaren

H400 "Zeer giftig voor in het water levende organismen."
H410 "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
H413 "Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben."